Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

silah_islem

Giriş
TAŞIMA RUHSATI
a) Yönetmeliğin 8.ve 9.maddeleri kapsamına girmeyen ancak; yaptıkları iş sosyal konum ve ekonomik durumları veya sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk Vatandaşları ile karşılıklı olmak koşuluyla yabancı uyruklu şahıslara.
b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, türk Silahları Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına.
c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla 3419 sayılı bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair kanun mülga 3216 sayılı kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir. (İptal edilir.)
( a ) bendinde belirtilen şahıslara bir silahı için taşıma ruhsatı verilebilir. Ancak daha önce birden fazla taşıma ruhsatlı silaha sahip olan kişilerin bu silahlarına ait taşıma ruhsatları süresi sonunda bulundurma ruhsatına çevrilir.
Can Güvenliği İçin Müracaat Eden Şahıslardan İstenen Belgeler ;
1- Dilekçe
2- Son bir yıl içerisinde çekilmiş (4) adet resim
3- Can güvenliğinin tehlikede olduğuna dair resmi mercilere yapılan müracaatıyla ilgili yazı.
4- Silah Ruhsatı Almasında sakınca bulunmadığına dair Dr.Raporu..
5- Silah Ruhsatı İstek Formu (Müdürlüğümüzden temin edilecektir)6- Maliyeden borcu yoktur yazısı
( a ) bendine göre taşıma izni talep edenlerden dilekçelerinde; hayati tehlike gerekçelerini açıkça belirtmeleri, şehit Emniyet Mensubunun ailesinden şehitlik belgesi.
( b ) bendinde sayılanlardan; hayatlarının koruma altına alındığına dair yazı.Bu maddede belirtilen Kamu Görevlilerine Valiler Yönetmelik Hükümleri gereğince silah taşıma ruhsatı verilebilir.
a) Bendi.
1) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama organı üyeleri ele bu görevde bulunmuş olanlara,
2) Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, Daire Başkanı ve Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına Dahil Görevliler.
3) Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlar
4) Özel Kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.
b) Bendi.
Zabıta Görevine Ait Tasarrufta Bulunma Yetkisine Haiz Olanlardan
1) Köy ve Mahalle muhtarlarına (Demirbaşa kayıtlı veya yeni alacakları zati silahları için.) Köy ve mahalle muhtarlarının seçimle göreve gelmeleri şartı aranacaktır.
2) Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 Sayılı Türk Ticaret kanununun 1467. Maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
c) Bendi.
Devlet, Belediye, Özel İdare ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Koruma, Bakım ve Onarım İşlerinde Çalışanlar
1) Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere görev yerinin dışına çıkarmamak şartı ile görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler.
2) Elektrik enerjisi yüksek gerilim (Enterkonnekte) hatların kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (Meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
3) PTT işletmesi genel müdürlüğünün radyolink.telsiz,uydu,yer istasyonu, kuranportör,havai hat,santral,Şantiye ve benzeri posta ve telekominikasyon tesislerinin yapım,işletme,bakım-onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis,mühendis,mimar,eksper,teknisyen,hat bakıcısı,şoför,şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirler arası seyyar memur ve posta dağıtıcısı ünvanları ile çalışanlara (Meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
4) TRT kurumu genel müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım-onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis,mühendis,uzman,başteknisyen,şefteknisyen ve teknisyenlere (Meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
5) Genel Müdürlüğe ait role istasyonlarında görevli başteknisyen,şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım-onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis,mühendis,uzman,başteknisyen,şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
6) Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (Grup nakil sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
7) Devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinde uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (Meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
8) 14.06.1930 tarihli ve 1721 sayılı kanunun 8.maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine.
9) Adalet Bakanlığına bağlı Adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ile hizmet aracı şoförlerine (Görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
10) İnfaz Koruma başmemurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler.)
11) Bakanlık Merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (Görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
12) 30.06.1994 gün ve 94/5825 Karar Sayılı Yönetmeliğin 1.maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
13) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydı ile Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki İllere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist,trenşef ve gardfrenlere.
14) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil,muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline
d) Bendi; Paraya Vazıülyed Olanlardan
1) 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanununa göre,
Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1.maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler.
2) Veznedarlara (Görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
3) Tahsildarlara (Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
e) Özellik Arz Eden Görev Yapanlardan
1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline
2) Sayıştay Başkan ve üyeleri,müsteşar,Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil Bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara
3) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem Müdürlerine
4) Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Merkezi Yönetim içinde yer alan kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan başmüfettiş, müfettiş,müfettiş yardımcıları ile Sayıştay Başraportör, raportör,Savcı, Savcı yardımcısı, Denetçi ve Yardımcılarına
5) Büyükelçi,elçi,daimi temsilci,daimi temsilci yardımcısı,başkonsolos,başkonsolos yardımcısı,konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı Kadrosunda çalışanlara
6) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarına (07.12.1995 gün ve 279728 sayılı uygulama talimatında bahsedildiği gibi, bu bentteki kamu İktisadi Teşebbüslerinden özelleştirme kapsamına alınanlarda; özelleştirme tamamlanıp fiili ve hukuki durumda değişiklik meydana gelmişse yöneticilere bu maddeye göre ruhsat düzenlenmeyecektir.)
7) Karayolları bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Şeflerine (Görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler.)
8) Radyo ve Televizyon üst kurulu başkanı, başkan yardımcıları ve üyelerine
9) Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi Üyelerine Bunların göreve seçimle gelmeleri şartı aranacaktır.)
10) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli dışındaki diğer personele.
11) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına
12) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Defterdar ve mal müdürlerine
13) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel müdürlüğüne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı genel müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele
Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı Talep Eden Kamu Görevlilerinden İstenecek Belgeler
8.maddeden dolayı silah taşıma ruhsatı talep eden tüm kamu görevlilerinden ( a ) bendinin 1,2,3,4 ile ( e ) bendinin 4 numaralı alt bendlerinde sayılanlardan dilekçe ve görev belgesi bunların dışında kalan diğer personellerden ise ayrıca;
1- Dilekçe
2- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
3- ( 4 ) adet renkli vesikalık fotoğraf (son bir yıl içinde çekilmiş)
4- Görev belgesi
5-Silah Ruhsatı İstek Formu (Müdürlüğümüzden temin edilecektir)
MESLEK GRUPLARINA VERİLEN TAŞIMA RUHSATI
(MADDE-9) 9.maddenin alt bendlerinde silah taşıma ruhsatı almak isteyen şahıslardan müracaat ettiklerinde aşağıdaki evrakları getireceklerdir.
1- Dilekçe
2- Son bir yıl içerisinde çekilmiş (4) adet resim
3- Silah Ruhsatı Almasında sakınca bulunmadığına dair Dr.Raporu..
4- Silah Ruhsatı İstek Formu (Müdürlüğümüzden temin edilecektir)
5- Maliyeden borcu yoktur yazısı
a) bendi ; 26.06.1997 gün ve 97/9510 Karar Sayılı Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
b) bendi; Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk Vatandaşlarına ( Dışişleri Bakanlığından resmi yazı istenecek.)
c) Sarı Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarına ( Sarı Basın Kartı fotokopisi ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden alınacak belge.)
d) Kuyumcu ve Sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara. Bunların ortaklı veya şirket halinde çalışmaları durumunda bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye
Şahıs Kuyumcu Olması Durumunda ;
1- Adli Sicil Beyanı
2- Dilekçe
3- Son bir yıl içerisinde çekilmiş (4) adet resim
4- Silah Ruhsatı Almasında sakınca bulunmadığına dair Dr.Raporu..
5- Silah Ruhsatı İstek Formu (Müdürlüğümüzden temin edilecektir)
6- Oda kayıt belgesi
7- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi
8- Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
9- Şahsın durumunu şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı
10- Sorumlu ortakları belirten yetkili kurum kararı
11- Maliyeden borcu yoktur yazısı
e) 14.08.1987 tarih ve 87/12028 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve benzerlerinin üretimi,ithali,taşınması,saklanması,depolanması,satışı,kullanılması,yok edilmesi,denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin Tüzük Hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine,yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine,ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve iş yerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik sahiplerine ( Bu madde ile ilgili uygulama talimatı henüz gelmemiştir.)
f) Bankaların Genel Müdürleri, Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri ve 4389 Sayılı Bankalar Kanununda Tanımı Yapılmış Şubelerin Müdürlerine
1- Adli sicil beyanı
2- Silah Ruhsatı Almasında sakınca bulunmadığına dair Dr.Raporu
3- Atama onayı (Noterden)
4- Görev belgesi (Bölge müdürlüğünden 30 günü geçmemiş olacaktır)
5- Silah Ruhsatı İstek Formu (Müdürlüğümüzden temin edilecektir)
6- Dilekçe
7- Maliyeden borcu yoktur yazısı
g) Hava Yolu Nakliye Pilotu Lisansına Sahip Yolcu ve Para Taşımacılığında Görevli Pilotlara ;
1- Adli sicil beyanı
2- Silah Ruhsatı Almasında sakınca bulunmadığına dair Dr.Raporu
3- Pilotluk lisans fotokopisi
4- Kurum Yazısı
5- Silah Ruhsatı İstek Formu (Müdürlüğümüzden temin edilecektir)
6- Dilekçe
7-Maliyeden borcu yoktur yazısı
h) Yıllık Satış Tutarı (Cirosu) Her Yıl Bakanlıkça Tespit Edilecek Miktara Ulaşan Gerçek Kişilerle Sermaye Şirketlerinin ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Genel Müdür ve Yardımcılarına
1- Adli Sicil Beyanı
2- Dilekçe
3- Son bir yıl içerisinde çekilmiş (4) adet resim
4- Silah Ruhsatı Almasında sakınca bulunmadığına dair Dr.Raporu..
5- Silah Ruhsatı İstek Formu (Müdürlüğümüzden temin edilecektir)
6- Oda kayıt belgesi
7- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi
9- Şahsın durumunu şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı
10- Sorumlu ortakları belirten yetkili kurum kararı
11- Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (Cirosunu) gösterir vergi dairesi yazısı Ayrıca kooperatif ve birliklerde görev yapanlardan bu görevi yaptıklarına dair kurumdan alacakları resmi yazı istenecektir.
12-Maliyeden borcu yoktur yazısı
ı) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın Görüşü de Alınmak Kaydı İle bölgeler İtibarı ile Tespit Edilen Normlara Göre Büyük Tarım İşletmesi Sayılacak Miktarda ve Meskun Yerlerden Uzaktaki Arazisini Devamlı Olarak Bizzat İşleten Toprak Sahiplerine.
1- Adli Sicil Beyanı
2- Silah Ruhsatı Almasında sakınca bulunmadığına dair Dr.Raporu..
4- Arazi sahibi olduklarına dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi.
5- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
6- Toprak miktarını gösterir Tapu sicil yazısı
7- İlçe Tarım Müdürlüğünden işiyle ilgili alınacak resmi yazı.(Üretici belgesi)
8- Dilekçe
9-Maliyeden borcu yoktur yazısı
i) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Görüşü de Alınmak Kaydı İle Bölgeler İtibarı İle Tespit Edilen Normlara Göre Büyük Sürü Sahibi Sayılacak Miktarda Hayvana Sahip Olup, Geçimini Münhasıran Hayvancılıktan Elde Ettiği Gelirle Sağlayan ve İşi Nedeni İle Yaz-Kış Yayla Veya Otlaklara Gidip-Gelmek Zorunda Kalan Sürü Sahiplerine.
1- Adli Sicil Beyanı
2- Silah Ruhsatı Almasında sakınca bulunmadığına dair Dr.Raporu..
3- Arazi sahibi olduklarına dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi.
4- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
5- Toprak miktarını gösterir Tapu sicil yazısı
6- Hayvan sayısını gösterir tarım il ilçe müdürlüğü yazısı
7- Dilekçe
8-Maliyeden borcu yoktur yazısı
j) Yapı, Tesis, İnşaat ve Büyük Onarım İşleriyle Fiilen ve Bizzat Uğraşan Müteahhitlere
1- Adli sicil beyanı.
2- Dr.raporu
3- İşyeri ve Mesken tahkikatı.
4- Şirket ana sözleşmesi (Noterden)
5- En son yayınlanan ticaret sicil gazetesi (Noterden)
6- Şirketin imza sirküsü.(Noterden)
7- Vergi dairesi yazısı.
8- Ticaret sicil tastiknamesi (Ticaret odasından)
9- Müteahhitlik karnesi (Noterden) Eğer şahıs olarak müteahhitlik yapıyorsa; Ticaret Sicil Gazetesi (Noter), Müteahhitlik karnesi (Noter), Ticaret sicil tastiknamesi, vergi dairesi yazısı.
10-Maliyeden borcu yoktur yazısı
k) Akaryakıt Satışı Yapılan İstasyonlarda Fiilen ve Bizzat Bulunan Sahiplerine ( Ortaklık veya Şirket Söz Konusu İse Bu İşten Sorumlu Ortaklardan En Fazla İki Kişiye)
1- Adli sicil beyanı
2- Dr.raporu
3- Mesken tahkikatı
4- Şirket ana sözleşmesi (Noter)
5- En son yayınlanan ticaret sicil gazetesi.(Noter)
6- Şirketin imza sirküsü (Noter)
7- Bayilik sözleşmesi.(Noter)
8- İşyeri ile ilgili yapılacak tahkikat
9- İşinden dolayı vergi dairesi yazısı. Akaryakıt işini şahıs olarak yapanlardan; Ticaret sicil gazetesi (Noter), ticaret sicil tastiknamesi, Bayilik sözleşmesi(Noter), İşinden dolayı alınacak vergi dairesi yazısı.
l) Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlara (Demirbaşa kayıtlı silahlarını işyerinde ve iş başında taşımak şartı ile)
( k ) bendinde yazılan evrakların yanında ayrıca İş sahibinin yazılı müracaatı ve çalışanların primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı.
10-Maliyeden borcu yoktur yazısı
m) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri,bekçi,veznedar ve mutemetlere. ( Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi,veznedar ve mutemetler işyeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
1- Adli sicil beyanı.
2- Mesken tahkikatı
3- Dr.raporu
4- Şirket ana sözleşmesi (Noter)
5- En son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (Noter)
6- Şirketin imza sirküsü (Noter)
7- Ticaret sicil tastiknamesi
8- En az 50 işçi çalıştırdığı ve bu işçiler için 18.000 gün prim ödendiğini göseteren SSK dan alınacak resmi yazı.
9- Vergi dairesinden alınacak resmi yazı. Bekçi,veznedar ve mutemetler için
10-Maliyeden borcu yoktur yazısı
( m ) bendine yazılan evrakların yanında; işyerinin yazılı müracaatı ve çalışanların primlerinin ödendiğini gösteren SSK yazısı istenecektir.
n) Şirket ve ya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları iş yeri ve iş başında taşımak şartı ile poligonları korumakla görevli bekçilere. Poligon sahibinden işletme ruhsatı fotokopisi ve şirket evrakları, bekçilerden ise ruhsat fotokopisi ve işverenin yazılı müracaatı ile sigorta primlerinin ödendiğine dair alınacak SSK yazısı
o) 1710 sayılı eski eserler kanununun 8.maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin,anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (İşyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.) Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri ile ilgili kurum yazısı ve bekçilerin primlerinin ödendiğini gösteren SSK yazısı. ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere. Ziraat odalarından ve tarım il-ilçe müdürlüklerinden alınacak belge, kovan adedini gösterir tarım il-ilçe müdürlüğünden alınacak belge, vergi dairesi yazısı, arılarının bulunduğu yer itibarı ile yapılacak tahkikat ayrıca 1 yıl içerisinde asgari 2000 kg bal sattığını ve satış karşılığında alınan müstahsil makbuzu istenecektir.
p) 6551 sayılı kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (Demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler.) İş sahibinin yazılı müracaatı. Depo izin belgesi fotokopisi ve işçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı.
r) Daha önce Vali, Vali Yardımcısı,kaymakam,mülkiye müfettişi,hakim,cumhuriyet baş savcısı,cumhuriyet savcısı, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile MİT hizmetlerinde çalışmış ve asli memuru statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle bu kurumlardan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subay,astsubay veya uzman çavuşlara (Bu bendteki emekli subay ve astsubaylardan malulen emekli olmuş olanlardan ilk raporu veren kuruluştan alınacak heyet raporu istenecektir. Bağlı bulunduğu kurumdan ayrıldığını gösterir yazı.)
s) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye ,( Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),
ş) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetlerini yürüten noterlere, ( Avukatlardan Bağlı bulundukları barodan görev belgesi ve Avukatlık kimliğinin fotokopisi, Noterlerden ise noterlik belgesi)
t) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerine Bağlı bulunduğu odadan görev belgesi ve ilçe seçim kurulundan alınacak seçim listesi.
u) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara ( Mahalli idarelerden alınacak görev belgesi istenecektir.)
ü) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara, ( Mahalli İdarelerden alınacak görev belgesi istenecektir.) 9.maddenin d, j, k, l, m ve s bentlerinde sayılan meslek mensuplarının ruhsat işlemleri, şirket halinde faaliyet gösteriyor iseler şirket merkezinin bulunduğu İl Valiliğince; şahıs olarak bu işi yapıyor iseler vergi kaydının bulunduğu İl Valiliğince yapılacaktır. Ortaklık veya şirket söz konusu ise (h bendi hariç) ortaklardan en fazla iki kişiye ruhsat tanzim edilir. Şirketin faaliyet yeri ile müracaatçının ikametgahı farklı ise İller arası koordine sağlanacak ortaklardan kaç kişiye ruhsat verildiği tespit edilecek ve şirket merkezinin bulunduğu İl Valiliğince ruhsat düzenlenecektir.
BULUNDURMA RUHSATI (MADDE 4)

Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.
Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli mülki Amirin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür.Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz.
Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.
Bulundurma ruhsatlı silaha sahip keşiler adreslerini değiştirmeleri durumunda yeni adreslerini mülki Amirliğe bildirmek zorundadır. Adres değişikliğinde yeni adrese göre ruhsatı tekrar düzenlenir.
Bulundurma Ruhsatı talep eden şahıslardan istenecek belgeler ;
1- Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve sureti
3- 4 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
4- Adli sicil beyanı
5- Ruhsat istek formu
6-Doktor raporu (Heyet)
Yukarıdaki evraklarla müracaat edildikten sonra Ek-1 formu düzenlenir ve kendilerinden Adli-Sicil Sabıka sorgulaması istenecektir. Yapılan tahkikat sonucunda Silah ruhsatı almasına engel bir hal yoksa ve belirtilen adreste ikamet ediyorsa talebi doğrultusunda kendilerine bulundurma ruhsatı verilir.
7-Maliyeden borcu yoktur yazısı
EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ (MADDE-10)
a) bendi ; Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil görevlilere
a) bendi ; Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil görevlilere Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil görevlilere
b) bendi ; Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve Üyelerine
c) bendi ; Büyükelçi, Elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos,muavin konsolosları
d) bendi ; Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp bir başka kuruma geçen veya istifa eden Vali,Vali yardımcısı, Hakim ve Savcılara
e) bendi ; Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile Mit Hizmetleri mensuplarına
f) bendi ; Çarşı ve mahalle bekçilerine
g) bendi ; Yürürlükten kaldırılmıştır.
h) bendi ; (f) bendi hariç diğer bendlerde sayılanlardan 5434 Sayılı Emekli sandığı kanununda değişiklik yapan 2898 Sayılı Kanuna göre Emekli olanlara
ı) bendi ; Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan gümrük muhafaza teşkilatı amir ve memurlarına 10.maddede sayılanlar müracaat ettiklerinde aşağıdaki evrakları getireceklerdir:
1- Dilekçe
2- (4) adet resim (Son 1 yıl içinde çekilmiş olacak.)
3- Emekli kimlik kartı fotokopisi
4- İlişik kesme yazısı
5- Silah satış senedi aslı (İlk kez ruhsata bağlatıyorsa)
6- Emekli oluş şekline hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemi ile tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı.
 
YİVSİZ TÜFEK ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1 – DİLEKÇE ( Valilik Makamından havaleli olarak ve kişi bizzat müracaat edecektir.)
2- 1 ADET DOSYA- ( Yarım Kapak telli dosya)
3- 1 ADET TC KİMLİK NUMARASI OLAN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
(Nüfus cüzdanı aslı getirilecektir. )
4- 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF- ( Son bir yıl içerisinde çektirilmiş)
5- 1 ADET RUHSAT FOTOKOPİSİ .( Eski ruhsatı olanlar getireceklerdir.)
6- SİLAH RUHSATI İÇİN ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORU veya Sağlık Ocaklarından (Akıl Hastalığı veya Psikolojik ve Nörolojik Yönden Silah Taşımasına Engel Hali Yoktur” ibareli resimli ve mühürlü sağlık raporu .
Yenilemede de aynı belgeler getirilecek ek olarak dilekçe yenilemek istiyorum ibaresi ile tüfek ve ruhsatı gelecektir.
7-Maliyeden borcu yoktur yazısı
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİNİ ALMAYI ENGELLEYEN HALLER:
(2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasını gösteren yönetmeliğin 14.maddesi)
a) Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunmak.
b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olmak.
c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olmak.
d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olmak.
f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair kanun hükümlerine aykırı fiillerdin dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursu olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olmak.
I) Kısıtlı olmak ve kamu hizmetinden yasaklı bulunmak.
i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları bulunmak.
j) 18 yaşını bitirmemiş olmak.
 
KURU SIKI SES VE GAZ TABANCALARI
1- Bu tür tabancayı yeni almak isteyenler savcılıktan alacakları sabıka kaydı ile bu tabancaların satışına yetkili olan av bayilerinden temin edebilirler.
2- Almış oldukları tabancanın marka çap ve seri numarasını ve nereden temin ettiklerini belirtir dilekçe ile en geç bir ay içerisinde Mülki amirliği başvurarak (İl İlçe Emniyet veya İl ilçe jandarma Komutanlıklarına) kayıt altına aldırmak zorundadırlar.
3- Bu tür tabancaları taşımak yasaktır cezası 500. ytl ve tabancanın mülkiyetinin kamuna geçirileceğine karar verilir.
4- Bu tabancalar hiçbir şekilde namluları açılarak gerçek silaha çevrilemezler.
AYRINTILAR:
12.02.2008 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş olup, bu kanununa ilişkin yönetmelikte 02.05.2008 tarih ve 26864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahları (Kuru-Sıkı tabancaları) önceden ellerinde bulunduranlar 02.05.2009 tarihine kadar, yeni devir alanlar veya yeni satın alan şahıslar ise bir ay içerisinde bulundukları Mülki Amirlikten havaleli bir dilekçe ve ekinde yer alan adli sicil belgesi (Sabıka Kaydı) ile birlikte bağlı olduğu Emniyet veya Jandarma birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bildirimde bulunan şahsın ses ve gaz fişeği atabilen silahını devir etmesi durumunda aralarında devir sözleşmesi düzenlenecektir. Devir alan şahıs belirtildiği üzere bildirimde bulunacaklardır.
Silahı devir edenler ise bildirimde bulundukları Mülki Amirliğe bizzat veya yazılı olarak posta ile devir sözleşmesini iletip kayıtların düşümünü sağlayacaklardır.
Kanunda belirtilen bir aylık bildirim süresi içerisinde, Mülki Amirliğe başvuranlardan durumu silah edinmeye uygun olmadığı anlaşılanların silahının mülkiyetinin kamuya geçirilmesi sağlanacaktır. Bu tür ses ve gaz fişeği atabilen silahı satan şahıs hakkında Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Kanunda bildirim için verilen bir aylık süre fatura veya devir sözleşmesini düzenlendiği tarihten itibaren başlayacaktır.
Ses ve gaz fişeği atabilen silahlarının taşınması yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında Kanunun 4. Maddesinin 2. fıkrası ( ……… 500.YTL idari para cezası ve silahın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir) hükümlerince işlem yapılacaktır.
18 yaşından küçüklere bu silahların satışı yapılamayacaktır.
Bu tür silahlar her an kullanılmaya elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak şekilde boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.
 
PATLAYICI MADDE İLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER
1- Valilik Makamına hitaben yazılı talep dilekçesi (Şahıs ise kendisi, şirket ise şirket tarafından
” dilekçede, ihtiyaç olunacak patlayıcı miktarları, şahıs veya şirket ateşçileri, nakil görevlileri “ belirtilerek verilir.
2- Depo Tespit tutanağı, Ruhsat yenilemede (Polis veya Jandarmaca yapılır.)
3- Genel Vekaletname. (Şirket tarafından yetkili kişiye verilir.) (Resmi kurumda kurum Müdürü tastiklenip mühürlenecektir.)
4- Genel Taahhütname (Şirketin yetkili kıldığı kişi verir.”Noterden”) (Resmi kurumda kurum Müdürü tastiklenip mühürlenecektir.)
5- Ateşleyici Yeterlilik Belgesi (Noter tastikli fotokopisi “veya aslı ile fotokopi getirilirse şubede aslı görüldü yazılır”
6- Ateşleyici Taahhütnamesi, (Noter tarafından tanzim verilecektir.) (Resmi kurumda kurum Müdürü tastiklenip mühürlenecektir.)
7- Nakil sorumlusu taahhütnamesi (Noter tarafından tanzim verilecektir.) (Resmi kurumda kurum Müdürü tastiklenip mühürlenecektir.)
8- Maden veya taş ocağı ruhsatı (Noter tastikli olacaktır.) (Resmi kurum ise kurum İl Müdürü tarafından fotokopisi tastiklenip mühürlenecektir.)
9- İhtiyaç raporu (Şirket bünyesinde Fenni nezaretçi olarak çalışan Maden Mühendisi var ise Maden Mühendisinin tanzim edeceği rapor ekinde, Mühendislik diploma fotokopisi, Mühendislik Oda sicil üye numarası belirtilerek yazılacaktır.
10- Beyanname,
11- Depo Muvfakatı (Deposu olmayan başka depodan yararlanacak olanlar, anlaşma yaptıkları depo yetkilisi tarafından “ kaç kilogram muvafakat edildiği belirtilerek” noterde verilecek muvafakat getireceklerdir.
12- Yenilemede eski patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgelerini / satış belgelerinin aslını getireceklerdir.
13- Depo denetleme raporu. (En son denetim raporu) Şubeden temin edilerek dosyasına konulacaktır.
14- Ticaret Sicil Gazetesi- Ticaret odası faaliyet belgesi-Şirket ana sözleşmesi-İmza sirküsü İlk müracaatta ve isim, adres, imza yetkilisi değişikliklerinde yenisi istenir.
15- Sigorta Poliçesi (Resmi kurumlardan istenmez, şahıs ve şirketler ise dinamit patlatılan yeri riziko adresi kısmında saha numarası ile birlikte belirtmek sureti ile ayrıca patlayıcı madde nakleden iki araç içinde sigorta yaptırmak zorundadır.
16- Dosya
İSTENEN BELGELER ASLI OLACAK VEYA NOTER TASTİKLİ OLACAKTIR
 
NAKİL SORUMLUSU-ATEŞLEYİCİLERDEN İSTENEN EVRAKLAR
A) Nüfus Cüzdan fotokopisi (Vatandaşlık numarası olacaktır)
A) Nüfus Cüzdan fotokopisi (Vatandaşlık numarası olacaktır)
B) Sabıka Kaydı
C) Dr.Raporu
D) Fotoğraf- 2 Er adet
E) Dosya
 
Ayrıntılı bilgi : 0246 2281410 Dahili:5825 nolu telefonu arayabilirsiniz.
HAVAİ FİŞEK ATMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELGELER
(ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİNİN KULLANILMASINDA TAKİP EDİLECEK PROSÜDÜR)
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğün 18.07.2003 tarih ve 124504 sayılı yazıları ile 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 117. maddesine göre oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler dışında, şenlik ve işaret fişeklerinin kullanılması (A- Sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir bir ateşleyici gösterilerek) bu işi bilen bir sorumlu gösterilerek yerel mülkiye amirinden izin alınmasına bağlıdır.
Söz konusu iznin alınabilmesi için; (Havai fişek gösterisi yapılması istenilen tarihin En yakın mesai bitiminden en az 72 saat öncesinden “gerekli tetkiklerin yapılabilmesi için” müracaat edilmesi gerekmektedir.
1) Talep sahibinin gösteri düzenlenebilmesi için aşağıdaki bilgileri içeren dilekçe; Valilik Makamına hitaben dilekçe.
a) Kullanılacak piroteknik maddenin cinsine, miktarına, b) Bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zamana, c) Kullanacak olan kişilere ve d) Bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı,Ateşleme işini yapacak olanların Ateşleyici Yönetmeliğine göre valiliklerce verilmiş ve süresi halen geçerli olan A sınıfı belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının fotokopisi,
2) Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin; piroteknik maddelerin Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacağı, bu maddelerin kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname (Ateşleyicilerin vermiş olduğu taahhütnamelerde yer, zaman ve başka özel bir hüküm belirtilmemişse, bu taahhütnameler ülke genelinde yapacakları diğer başvurularda da geçerli sayılabilir.),
3) Kullanılacak olan maddelerin alındığı yerden kullanılacağı yere götürülebilmesi için Tüzüğün 53 üncü maddesine göre taşıma izin belgesi alınması gerekmekte olup, bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi,
4) Nakil görevlilerinin, piroteknik maddeleri Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak taşıyacağı, bu maddelerin taşınmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname, (Nakilcilerin vermiş olduğu taahhütnamelerde yer, zaman ve başka özel bir hüküm belirtilmemişse, bu taahhütnameler ülke genelinde yapacakları işler için geçerli sayılabilir.)
5) Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ve fotokopisi (Ateşleme işini şahıs yapacaksa sigorta şahıs adına, b ir şirket veya gösteri-organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenmelidir. Sigorta poliçesinde yer sınırlaması yoksa, bir adres belirtilmemişse ülke genelinde yapılacak işlerde geçerli sayılabilir. Ayrıca, poliçe aslının görülmesi halinde fotokopisi alınacak ve aslı iade edilecektir.). (İtfaiyeden müracaatçı itfaiye uygunluk yazısı )
Yukarıda istenen belgeler aslı veya noter tastikli suretleri istenir.
Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, ilgililerin Tüzüğün Ek 1 inci maddesine göre patlayıcı madde işleriyle iştigal etmesine engel hali olmadığının belirlenmesi ve bu maddelerin kullanılacağı yer bakımından sakıncanın bulunmadığının anlaşılması halinde mülki amirden piroteknik madde kullanımı için izin onayı alınacaktır.
Piroteknik maddelerin kullanımından önce, mahalli kolluk birimlerince ilgili mülki amirlikçe verilen izinde belirtilen ateşleyicilerin A sınıfı belgeleri kontrol edilecektir.
Piroteknik maddelerin kullanılacağı yer veya kullanılacak miktar göz önünde bulundurularak mülki amirlikçe gerekli görülen hallerde, daha fazla yangın tüpü, yangın kovaları ile yeterince su ve kum, ambulans, itfaiye bulundurulması, piroteknik maddelerin kullanılacağı alana görevliler haricindekilerin girmesini engelleyecek şekilde şerit veya bariyer ile tecrit önlemlerinin alınması, ateşleme işini yapacak olanların ayırt edilmelerini kolaylaştıracak reflektörlü ikaz yeleği, koruyucu gözlük ve başlık giymelerinin sağlanması, kullanılacak piroteknik maddelerin devrilmemesi için sabitlenmesi veya desteklenmesinin sağlanması, piroteknik maddelerin kullanılacağı alanda özellikle yanık tedavi malzemeleri içeren ilk yardım çantasının hazır bulundurulması gibi başka emniyet tedbirleri de aldırılabilir.
İZİN ALINMADAN HAVAİ FİŞEK KULLANANLAR HAKKINDA
TÜRK CEZA KANUNU
1 HAZARİN 2005 tarihi itibari ile Yürürlüğe giren Yeni TCK.
Kanun Numarası : 5237
Kabul Tarihi : 26/9/2004
Yayımlandığı R.Gazete Tarih ve Sayısı : 12/10/2004-25611
MADDE 174. - (1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddelerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.
(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Ayrıntılı bilgi : 0246 2281410 Dahili:5825 nolu telefonu arayabilirsiniz..
HAVAİ FİŞEK KULLANABİLMEK İÇİN İSTENİLEN A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN İL EMNİYET MÜDÜRÜLÜĞÜNE MÜRACAAT EDİLEREK ANKARA İLİNDE YILDA BİR YAPILACAK SINAVDA BAŞARILI OLMASI GEREKMEKTEDİR.
  • POLİS AKADEMİSİ
  • E-DEVLET HİZMETLERİ
  • ISPARTA VALİLİĞİ
  • İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
  • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
  • CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ
  • TRAFİK GÜVENLİK PROJESİ
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan