Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İŞCİ ALIMI İLANI
12.03.2019  
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELLİ VE TMY İŞÇİ ALIM İLANIDIR.
 
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 22260 kodlu “Sürekli İşçi” unvanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik ve Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Dikkate Alınarak (1) Engelli ve (1) Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Derecede Yaralanan (TMY) Temizlik Görevlisi işçi alınacak olup, İşçi alım işlemleri İş İlanı Isparta İŞKUR Müdürlüğü tarafından yayımlandıktan sonra Isparta İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından gönderilen listede adı yer alan kişilerden kura ve sözlü sınav sonucu yapılacaktır.
 
1. İŞ KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA TEŞKİLATIMIZA ALINACAK OLAN PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
 
1. Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını doldurmuş olmak.
3. Askerliğini yapmış olmak.
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamak.
7. 657 DMK'nın 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
9. Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.
10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
11. Isparta İl sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak.( son bir yıl içeresinde söz konusu adreste ikamet ediyor iken; askerlik, öğrenim,tedavi, vb.makul sebeplerle aynı adreste geçen süre dikkate alınmaz)
12. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
13. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.
14. Açık kadrolar için müracaat eden adaylar ilgili mevzuat hükümlerine göre noter huzurunda kura usulü ile tespit edildikten sonra sözlü sınav uygulanacaktır.
15. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
 
2. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
 
1. İŞKUR tarafından gönderilen listelerin kura çekim işlemleri Müdürlüğümüz tarafından noter huzurunda yapılacak olup kura çekim sonucunda adı çıkan adayların belge teslim yeri, tarihleri diğer bilgilendirme işlemleri, Müdürlüğümüz kurumsal internet sayfasından                ( www.isparta.pol.tr ) takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  
2. Kura sonucu sözlü sınav için tespit edilen adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri Isparta Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Atama Büro Amirliğine bizzat kendisi tarafından elden teslim edecekler, belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Ayrıca Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Kura Sonucu Yayımlanan Listede Adı Geçen Adaylardan İstenecek Belgeler:
 
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. TCKN'lu adli sicil kaydı.
3. Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği.
4. Diploma (En son mezun olduğu okula ait)
5. Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair “Sağlık Kurulu Raporu” Aslı (Heyet Raporu)
6. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı.
7. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar İçin)
10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumumdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belge.
11. Vesikalık Fotoğraf(4)
 
3. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
 
1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile Sözlü sınav yeri ve tarihleri Müdürlüğümüz kurumsal internet sayfasından    www.isparta.pol.tr takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden hesaplanarak adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılır. (%25 genel kültür, %50 mesleki bilgi ve %25 kendini ifade edebilme.)
3. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asıl, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
4. Asıl ve yedek üyeler, Müdürlüğümüz internet sayfasından ilan edilir.
5. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.
 
4. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 
1. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
5. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
 
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Olur işlemleri sonucunda Müdürlüğümüzce belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır.
 
6. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
 
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 
 
 
7. İŞ TAKVİMİ
 
 
 
Sıra No
YAPILACAK İŞLEM
ÖNGÜRÜLEN-MUHTEMEL TARİH
 
 
1
ISPARTA İŞ KURUMUNUN İLANA ÇIKMASI
TMY:11-15.03.2019 (5 İŞ GÜNÜ)
ENGELLİ:12-18.03.2019 (5 İŞ GÜNÜ)
 
 
2
KURA ÇEKİMİNİN NOTER HUZURUNDA YAPILMASI
25.03.2019
 Yer: 6 Mart Kapalı Spor Salonu Saat:09.00-12.00 Arası
 
 
3
KURA SONUCU ASİL VE YEDEK ADAY OLARAK BELİRLENENLERİN İSİM LİSTELERİNİN İLANI

(ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURUMSAL İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANACAKTIR.)
27.03.2019
 
 
4
ASİL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERİN
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BİZZAT KENDİSİNİN ELDEN TESLİM ETMESİ
28-29.03.2019
 
 
5
SÖZLÜ SINAV
02.04.2019
 
 
6
SINAV SONUÇLARININ İLANI

(ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURUMSAL İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANACAKTIR.)
03.04.2019
 
 
7
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
04-05-08.04.2019
 
 
8
İTİRAZLARIN İNCELENMESİ, KARARA BAĞLANMASI VE KESİN SONUÇLARIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL İNTERNET SİTESİNDEN İLANI
09-16.04.2019
 
 
 
 
 
 
  • POLİS AKADEMİSİ
  • E-DEVLET HİZMETLERİ
  • ISPARTA VALİLİĞİ
  • İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
  • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
  • CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ
  • TRAFİK GÜVENLİK PROJESİ
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan